Back to All Events

Photo exhibition: Seeds for Change


* For English, see below. 

Fotoutställningen ”Frön för förändring” visar den förändringskraft som finns bland de kvinnliga milletsbönderna på den indiska landsbygden. Deras positiva och engagerande attityd genomsyrar allt de gör och denna kraft ligger till grund för alla de frön som kvinnorna sår för förändring, mentalt och fysiskt. Kvinnorna som till majoriteten tillhör en av de mest marginaliserade grupperna i Indien, daliter, kämpar för traditionellt, klimatsmart och ekologiskt jordbruk med fokus på biologisk mångfald i en sektor där de kommersiella krafterna favoriserar industriellt, kemiskt och högproduktivt jordbruk. Det är en tuff match, men genom att organisera sig, sprida kunskap och hålla fast vid traditionella grödor och metoder så skapar kvinnorna en stark och trovärdig röst, tillsammans, som ekar över fälten. Kvinnorna syftar till att skapa ett mer hållbart och autonomt jordbruk för en mer hållbar och rättvis värld; bonde för bonde, by för by, frö för frö.

Fotografen Louis Eberstål har en grund i medie- och kommunikationsvetenskap och har valt att inrikta sig på miljövetenskap och hållbarhetsstudier för sina masterstudier. Under 4,5 månader har hon genomfört utlandspraktik genom Svalorna Indien Bangladesh på deras partnerorganisation Deccan Development Society (DDS) i centrala Indien. DDS är en gräsrotsorganisation som arbetar för att nå matsuveränitet och för att säkerställa kvinnors och marginaliserade gruppers rättigheter i Indien. 


------------------- English ------------------- 

The photo exhibition "Seeds for Change" portraits the power for change among the millet farmers in rural India. Their positive and engaging attitude prevails in everything they do and forms the foundation of all the seeds that the women spread for change, mentally and physically. The women whom belong to one of the most marginalized groups in India, Dalits, fights for traditional, climate-smart and organic agriculture focusing on biodiversity in a sector where commercial forces favor industrial, chemical and high-yield agriculture. It's a tough match, but by organizing, spreading knowledge and sticking to traditional crops and methods, the women together create a strong and credible voice, which echoes across the fields. 

The photographer Louis Eberstål has a base in media- and communication studies and has chosen to focus on environmental science and sustainability studies for her master's. For almost five months, she was enrolled in a trainee-program through The Swallows India Bangladesh at their partner organization Deccan Development Society (DDS) in central India. DDS is a grassroots organization that works to achieve food sovereignty and to ensure the rights of women and marginalized groups in India. 


When: 23-27 April
Opening hours: 09.00 – 17.00
Free of costs