Back to All Events

IN the NAME of (s)WELLbeing


[English below]

Under ett år har jag undersökt om det finns ett hållbart sätt att vara kroniskt sjuk på. Jag bytte staden mot landet, jag slutade dricka alkohol, jag slutade dejta, jag sprang en halvmara, jag har jobbat både mer och mindre än någonsin och jag har umgåtts mer med djur än med människor, all in the name of (s)WELLbeing.

Min kropp är både mitt främsta verktyg och min värsta fiende och under den här processen har jag förstått att jag inte är ensam om att känna så. Frågor jag har undersökt och diskuterat är bland annat: vad är self-care och hur utövar man det utan att känna sig mer otillräcklig och bli ruinerad? Hur tar man kontroll över sitt välbefinnande och sin kropp? Kan man vara dålig på att vara sjuk?

Jag ville se vad som hände om jag flyttade mitt safe space till ett open space och samtidigt ”kom ut” som sjuk. Jag ville också utmana bilden av hur en sjuk människa ska se ut och vara, så jag byggde upp en säng mitt i ett co-working space på STPLN i Malmö och bodde där i en vecka. För mig representerade sängen sårbarhet och jag bad människor skriva på mitt lakan som om det var mitt gips. Väldigt snabbt blev jag ett stort VI och under den veckan föddes Bedgirl, ett fantasifoster och alter ego sprunget ur att känna sig tvungen att dölja sin sjukdom och därmed också sig själv. Sedan dess har hon tagit över och satt agendan. Det var henne jag sökte när jag hade mitt första reumatiska skov och bottenlösa depression som 19 åring och kände mig hopplöst utanför samhället.

Nu vill jag ta det ett steg längre och skapa (s)WELL 2.0 tillsammans med er. Jag, Bedgirl och min lifehackade säng kommer den 14-16 juni flytta in i scenrummet på STPLN. Vi kommer skapa ett stort ”kroppsbibliotek” av det som ofta är osynligt. Tankar, upplevelser, känslor kommer bli text, ljud, bild, film och rörelse. Du kan bidra på det sätt du vill, mycket eller lite, på plats eller online. Varje bidrag kommer bli en del av den större bilden och kommer efter performancens slut tryckas i en bok.

(s)WELL IS AN INTERACTIVE PERFORMANCE, ARTWORK, SOCIETY, MOVEMENT, MANIFEST, OASIS AND SOCIAL EXPERIMENT.

Fredag 14/6
Vernissage 17.00, interactive performance at 18.30
Lördag 15/6 11.00-18.00
Söndag 16/6 11.00-18.00 Finissage 16.00

Mer info kommer inom kort.

Alla kroppar är välkomna in i vårt safe space/ sovrum/ universum!

//

The Bedgirl Society
@Bedgirl.society

(s)WELL är en del av AGORA, ett årslångt kickstartprogram för unga med kreativa idéer med stöd från Erasmusplus https://stpln.org/agora
IN THE NAME OF (s)WELLbeing görs med stöd av stipendiet Kulturkraft från Malmö Stad

___________________________________________________________________

For the last year I have explored if there is a sustainable way of being chronically ill. I traded the city for the country, I stopped drinking alcohol, I stopped dating, I ran half a marathon, I have worked both more and less than ever and I have been hanging out more with animals than with humans, all in the name of (s)WELLbeing.

My body is both my most valuable tool and my worst enemy and during this process I have understood that I am not alone in feeling this way. Questions I have explored and discussed are: what is self-care and how do you do it without feeling more inadequate and getting broke? How do you take control of your well-being and your body? Can one be bad at being ill?

I wanted to see what happened if I moved my safe space to an open space and at the same time "came out" as ill. I also wanted to challenge the picture of how a person with a chronical illness should look and be, so I built a bed in the middle of a co-working space at STPLN in Malmö and lived there for a week. For me, the bed represented vulnerability and I asked those around me to write on my sheet as if it was my plaster. Very quickly I became WE, and during that week Bedgirl was born, a fantasy figure and alter ego sprung from feeling forced to hide your illness and thus also yourself. Since then she has taken over and set the agenda. It was her that I was looking for when I first got rheumatism and depression at the age of 19 and felt hopelessly outside of the community.

I want to take this one step further and create (s)WELL 2.0 with you. Bedgirl, I and my life-hacked bed will move into the stage room at STPLN the 14 of June until the 16 of June. We will create a large "body library" of what is often invisible. Thoughts, experiences, emotions will become text, sound, image, film and movement. You can contribute the way you want, a lot or a little, on the spot or online. Each contribution will be part of the bigger picture and will be printed in a book after the performance.

(s)WELL IS AN INTERACTIVE PERFORMANCE, ARTWORK, SOCIETY, MOVEMENT, MANIFEST, OASIS AND SOCIAL EXPERIMENT.

Friday 14/6
Vernissage 17:00, interactive performance at 18.30
Saturday 15/6
10.00-18.00
Sunday 16/6
10.00-18.00 Finissage 16.00

More info is coming.

All bodies are welcome into our safe space / bedroom / universe!

//

The Bedgirl Society
@Bedgirl.society

(s)WELL is part of AGORA, a year-long kick-start program for young people with creative ideas with support from Erasmusplus https://stpln.org/agora
IN THE NAME OF (s)WELLbeing is made with support from the grant Kulturkraft from Malmö City